Satzung


ZOMI INNKUAN GERMANY THUKHUNTE

I. Min leh Phungpi Mun
1. Min dingin Zomi Innkuan Germany kici ding aa, atom-in ( ZIG ) aa zat ding hi.
2. Kipawlna´phungpi mun pen Frankfurt a hi hi.

II. ZIG Kipawlna ii Dinmun
1.ZIG ki pawlna pen Politic lam vaihawmna tawh aki bawl hilo aa, Politic tawh kisai vaihawm ding thu aom leh atuamin EC teng ki kum tawm ding hi.
2.ZIG ki pawlna pen biakna lam vai hawmna tawh a ki bawl hilo aa, biakna leh pawlpi tawh kisai kideidan na ahizong a tuam in pawlpihna ahi zong langpanna ahizong kineilo hi.

III. ZIG Ngimna leh Tupna te
1.Leitung mun tuamtuam aa om Zomite tawh ki kum khawm in, Zogam-Zomi khantoh na ding leh Zo ngeina kepcing zawh naang ngimna kinei hi.
Gentehna; Leitungbup aa om Zomi Innkuan kipawlna te tawh kipawl in nasem khawm ding.
2.Zogam aa om acimawh Zomite huh ding.
3.Zomibup ki ittna leh kilemna a om naang vaihawm ding.

IV. Pawlmi tawh Kisai Thukhunna
1.ZIG pawlmi khat hihna: Pawlmi khat pen Germany gam sungah amaanaa omtheihna (legally) thu anei mi khat hih hamtang kuul aa, kipawlna ii deihna leh ngimna teng zuihzawh ding kuul hi. Tuamahbangin pawlsungah kuamah ki deidanna omlo in thuneihna zong akikim in om hi.
2.Pawlmi suahna (Luutna): Hih ZIG pawl sung ah Zomi akua mah peuh kum 18 acingsa mikhat ahih naak leh suakta takin luut thei aa, pawlluutna lai sungah amin aki khum kuul hi. Tuabanah kipawlna ii thukhun te a thukimna leh aki ciangtansa sum donnate ahpiak khit teh pawlmi suak theih pan hi. Alungluut Zomi ahilo midang aom leh EC teng ki thukimna tawh luutthei ding hi.
3.Pawlmi pan pusuahna: (a) Hih ZIG pawl sung pan pusuak nuam aom leh pusuak thei aa, ahizongin a pusuahnop na athu genkhiat ding leh kha-2 peuhmah EC te tung zaaksak kholh kuul hi. Tua mi-in akhiatsa pawlsum teng ngah kiik lo ding hi.
(b) Pawlmi khat a sih teh pawlsung pan apusuakin ki ciamteh pah ding hi.
4.Pawlmi khat EC suahna: Pawlmi khat ahih leh bek pawlmakai suak thei aa, alungluut taktak leh, mipi muan/deihna tawh kiteel hun ciangin suah theihna nei hi.

V. Pawl sum Kidondaan ding
1. Pawlsum zonna ding in kumkhatin-4 vei pawlmi khat tek tung ah sumdonna kinei ding hi.
Hih pawlsumdon pen January,2008 pan kipan ding hi.

VI. Nopna, Dahna ah Kikhualdaan ding
1.Germany aa om Zomi teng nopna- dahna ah kikhual theih nangin, zato lumte vehna, nausuakte nauetna leh pawlmi asite sihgaalna ki nei ding hi. ZIG EC te ii ciangtan bang hi ding hi.

VII. ZIG Mipibup Khawmpi
1.ZIG mipibup khawmpi pen Khuadopawi bawlni hi ding aa, khuadoni ma atawm pen kha-1 akisam in lai, phone leh e-mail tawh zong ki zasak ding hi. Mipibup kikupna sungah,
(a) Kum khat sung aa sepkhiat, bawlkhiat nate leh mailam sep ding teng ki kum ding,
(b) EC member sung teelkiikna leh akisam aom leh puahphatna ki nei ding,
c) Kum khat sung aa sum aluut leh zatkhiatnate aa kipan sum saziante pulak khiatnanei ding.
2.Tuaahihmanin ZIG mipibup khawmpi pen a tawm pen pawlmi 2/3 seh 3 suah seh 2 acin leh mipibup khawmpi kici thei ding hi. ZIG mipibup khawmpi pen ZIG aa dingin asaangpen / athunei pen a hihi. (Cihnopna in ZIG mipibup khawmpi pen ZIG-EC sang zong thu nei zaw, EC in a khen sat zawh loh thute zong ZIG mipibup khawmpi in khensat thei cih na hi.)
3.Mipibup thukikup ding pen sak leh khang kimuhkim theihnang hamsatna hang ahizongin, phone leh online te baih tak in omta ahih man in, tuate tawh ki kupna ah akihel te zong mipibup khawmpi sung ah akihel in kiciamteh ding hi.
4.ZIG mipi tawh kisai thukhat peuh aom lehzong khawmpi apai 2/3 thukimna tawh ki khensat ding hi.

VIII. EC tawh Kisai Thukhunna
1.ZIG EC kiteelna: Hih ki teelna pen kum-2 sial in ki nei dingaa, mipibup khawmpi ah kikipsak ding hi. EC sungah atawmpen mi-7 phaak kuul ding aa, kiteelna pen khuadopawi ma kha-khat sungin ki nei ding hi. Hih kiteelna pen pawlmi khempeuh ki zasak- ki teelsak ding aa, ih teel ding tepen atawmpen ZIG sungah pawlmi asuak sa ahih kuul hi. EC sungaa thudotte pen kiteel nawnlo ding aa, iteel beh ding teng pen anuai aa bang hi,
a) Pawl Lutang-1 leh 2
b) Pawl Thusa -1 leh 2
c) Pawl Sumkem-1 leh 2
d) Pawl Neihsa encik-1
2.EC te thuneih zia: ZIG – EC te thukimna tawh ZIG thukhunte laih thei- kheel theilo ding aa, akisapna (kheel loh-puah loh phamawh) aom leh mipibup khawmpi bek in kheel theih ding hi. EC te in ZIG thukhun tawh ki zui-in sepding- bawlding aom leh EC sungpan atamzaw thukim na tawh khensatna nei thei ding hi.

IX. ZIG Neih leh Lam Kepcingna
1.ZIG min tawh akinei vante pen pawllutang in kem ding hi.

X. ZIG ki pawlna thukhunte behlapna, puahphatna leh phiattheihna
1.Mipibup ki muhna khuadopawi ah tuate tawh kisai kinei dingaa,hong pai pawlmi atamzaw thukim na kila ding hi.
2.ZIG kipawlna pen atawmpen akipawllai mi-7 acin naak leh kiphiat theilo dingaa, mi-7 acin nawn loh ciangin kikupna bawlin kiphiat thei ding hi.
3.ZIG kipawlna aki phiat ciangin kipawlna neihsa ( van leh sum ) aom lai teng asumin kisuah dingaa, Zogam aa om tagah sang khat ahih kei leh mipi aa ding nasep kipawlna khatah ki pia ding hi.
Hih atung aa thukhun tengpen ZIG pawlmi atamzaw thukimna tawh 02.03.08 pan 08.03.08 dong kaalkhat sung aki bawl ahih man in kikipsak ta hi.
*****************************************************************

Nimit:___/____/__________
Sign: Sign:

——————- —————————-
(Pawllutang) (Pawlthusa)
Pa John Htang Hau Mang Pa Anthony Gin Khan Lian