Zongeina te kal khat sung sinna Sum sazin bawlna leh thu kikupna


Zongeina te kal khat sung sinna Sum sazin bawlna leh thu kikupna

Ani – 16.08.2009 Sunday
Ahun- 16:00
Amun- Pa Thang te Inn

1. Sum sazin bawl na
Amahsa in Zongeina te sin sak hun sung Sum bei teng Sazin bawlna ki nei-in abei teng gawm 997,79€ bei hi. Hih Sum bei lakah Kalkhatsung Zing le Nitak ann nek na, Paisuk paitoh na (Fahrkarte) man, Sangman pawi (Abschluss Party) bawlsak na, Innsap leh Hall sap cih bang teng aki gawm ahihi. Hih laisin nang tawh kisai maingap zawdeuh te kiang huhna zong ki dongin 245€ ki ngah sak thei hi. Sumbei teng leh huhna hong pia teng akician in Khuado ciang hong ki hawm kik ding hi. Kumpi te tungah zong Kum khatsung Project ( Zongeina sin nang le Khuado pawi ) dingin huhna ki ngen a, 1000€ ngah ding ci’n hong kamciam uh hi. Tua ahih man-in Zongeina sinna tawh kisai ZIG in 752€ aki zang suak hi.

2. Zomi Namcinbu (Zomi Encyclopedia) tawh kisai ki kupna
Zomi Namcinbu akici Zomi te thu le la teng ki at na pen ki bawlsawm ahih man-in, tua tawh kisai ei ZIG te tungah huhna hong ngen uh hi. Tua Laibu bawl zawh nang in ZIG min tawh NGO ki pawlna khat peuh kiangah huhna ngetsak na tawh pan lak ding ki thu kim tek hi. Hih thu tawh kisai Khuado pawi ciang akician in ki kupna om kik ding hi. Laibu bawl Comittee te leh ZIG tawh ki zom ding leh NGO tawh aki zom dingin ih thudotpi lakpan Pa Kipp aki ap hi phawt hi. Pa Kip in Pa Mung leh Pa Cin Khan Thang te kiang ah na gen sawn lai ding a athu cing pen Khuado pawi teh ZIG-EC tung ah thupuakna (report) khat hong neih ding hi.

3. Zomi Youth Association (ZYA) te Vai ki kupna
Zogam ah ih theihsa tek ahi ZYAte pen aki mu thei leh Nuntakna ahon khia nasepna ahih man-in huhzawh zahin huh ding ki kupna om a, bangci bangin huh zo leng hoih ding hiam, cih tawh ki sai ki kupna zong ki neih beh lai hi. Hih tawh kisai Pa Kipp in thusun na khat hong nei a, ZIG min tawh Germany a om Redcross te kiang damdam in phu thei leng cih khat hong gen khia ahih man-in hoih kisa tek hi. Tua hih man-in Redcross te tawh aki ho ding in ZIG min tawh Pa Kipp mah aki ap suak hi. Hih thu toh kisai Red Cross te toh a kiho theih khit teh ZIG tung ah Pa Kipp in thu hong puak ding hi.

Hih thu ki kupna nitak 18:30 in nuam tak in ki zo hi.

Meeting Kah teng;
1.Pa Kipp Kho Lian ( Phone tawh)
2. Pa Thang
3. Nu San
4. Nu Lun
5. U Kha Sing
6. Anthony Lian

Meeting sungah Inntek ten dawn theih atuamtuam hong lui ahih man-in Lungdam kiciam tek hi.

Lai-at
Anthony Lian
Pawlthusa
ZIG

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*